STRONA GŁÓWNA  > WIADOMOŚCI > Wybrany artykuł

 
POSZUKIWANY PALACZ C.O. - KONSERWATOR

06.03.2013  

 
Wójt Gminy Jordanów Śląski zaprasza do składania aplikacji na stanowisko obsługi, konserwatora – palacza c.o.; umowa na czas określony zawarta w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
a) wykształcenie:
* minimum zasadnicze zawodowe,
b) umiejętność obsługi sprzętu mechanicznego: kosiarka, kosy spalinowej, nożyc do żywopłotu itp.

WYMAGANIA DODATKOWE (fakultatywnie):
a) świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci – kotły wodne na paliwa stałe o mocy powyżej 50 kW wraz z urządzeniami pomocniczymi do 100 °C, mocy do 0,5 MW,
b) doświadczenie w pracy w charakterze palacza, konserwatora,
c) pożądane prawo jazdy kategorii „B”,
d) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
e) niekaralność,
f) dyspozycyjność.

Zakres podstawowych obowiązków:
a) palenie w piecu c.o. w budynku Urzędu Gminy oraz w obiekcie komunalnym w Jordanowie Śląskim przy ul. Pocztowej 4 (GOPS, NZOZ),
b) utrzymywanie czystości na zewnątrz budynku Urzędu Gminy, w tym m. in.:
* sprzątanie (odśnieżanie) schodów przed budynkiem,
* porządkowanie placu parkingowego,
* sprzątanie (odśnieżanie) ulicy i chodnika przy Urzędzie Gminy,
c) naprawa i konserwacja mebli biurowych, drzwi, okien i podłóg w budynku Urzędu Gminy,
d) malowanie pomieszczeń biurowych,
e) koszenie w okresach wiosenno-jesiennych trawników przylegających do budynku Urzędu Gminy, płyty boiska piłkarskiego w Jordanowie Śląskim i terenów z nim graniczących oraz innych miejsc użyteczności publicznej,
f) pobieranie opłat targowych na terenie Gminy, w oparciu o wydane przez Wójta upoważnienie.

WYMAGANE DOKUMENTY:
a) list motywacyjny z podanym numerem telefonu kontaktowego,
b) Curriculum Vitae,
c) dokument poświadczający wykształcenie,
d) oświadczenie o niekaralności,
e) inne dodatkowe dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności.

Wysokość wynagrodzenia - stosownie do przepisów Zarządzenia Nr 12/2009 Wójta Gminy Jordanów Śląski z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie ustanowienia regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Jordanów Śląski.

Prosimy o zamieszczenie w aplikacji klauzuli w brzmieniu: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych  osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.).”.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście bądź pocztą na adres:  Urząd Gminy Jordanów Śląski, ul. Wrocławska 55, 55-065 Jordanów Śląski (sekretariat urzędu) z dopiskiem „Oferta pracy -  palacz c.o., konserwator”, w terminie do dnia 20 marca 2013 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu oferty do urzędu).

Umowa o pracę na czas zastępstwa z wybranym kandydatem zostanie zawarta niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacyjnego.
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: od 1 kwietnia 2013 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 71 39 11 584.

Organizator procesu rekrutacyjnego zastrzega sobie prawo do jego odwołania, bez podania przyczyn.

 


 

 

strona główna  | do góry  |