STRONA GŁÓWNA  > WIADOMOŚCI > Wybrany artykuł

 
OGŁOSZENIE

21.10.2016  

 

Wójt Gminy Jordanów Śląski

o g ł a s z a

nabór wniosków o  udzielenie spółkom wodnym dotacji celowej 
z budżetu Gminy Jordanów Śląski na bieżące utrzymanie wód i urządzeń melioracji szczegółowych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji prowadzonych na terenie Gminy Jordanów Śląski

 

Na podstawie § 3 Uchwały Nr XXV/142/2013 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie trybu postępowania w zakresie udzielania  spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Jordanów Śląski dotacji celowej z budżetu Gminy Jordanów Śląski oraz sposobu jej rozliczania (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 czerwca 2013 r., poz. 3871), Wójt Gminy Jordanów Śląski  ogłasza nabór wniosków o udzielenie spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Jordanów Śląski na bieżące utrzymanie wód i urządzeń melioracji szczegółowych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji prowadzonych na terenie Gminy Jordanów Śląski.

1.         Zakres zadań, na które może być udzielona pomoc finansowa:

1)   bieżące utrzymanie wód i urządzeń melioracji szczegółowych,

2)   finansowanie lub dofinansowanie inwestycji prowadzonych na terenie Gminy Jordanów Śląski.

2.         Wysokość środków finansowych, które zostaną przeznaczone na udzielenie pomocy finansowej.

1)   Na realizację ww. zadań w 2016 Gmina Jordanów Śląski w budżecie przeznaczyła kwotę                  w wysokości 15 000 zł.

2)   Udzielona pomoc finansowa nie może przekroczyć 95% kosztów realizacji inwestycji.

3.         Kryteria oceny złożonych wniosków:

            1)         wysokość składki członkowskiej uchwalonej na rok poprzedni,

            2)         przychody ze składek członkowskich w roku minionym,

            3)         przychody ze składek członkowskich planowane na rok bieżący,

4)   wielkość środków finansowych wykorzystanych w roku poprzednim na remonty i konserwację urządzeń melioracji wodnych,

5)   wysokość środków finansowych planowanych na przeprowadzenie remontów i konserwację urządzeń wodnych w roku bieżącym,

6)   znaczenie prac objętych wnioskiem dla regulacji stosunków wodnych na danym terenie

4.         Termin i miejsce składania wniosków.

1)   Wnioski o udzielenie pomocy finansowej dla spółek wodnych należy składać do daty podania niniejszego ogłoszenia do publicznej wiadomości do dnia 4 listopada 2016 roku.

2)   Wnioski o udzielenie pomocy finansowej dla spółek wodnych należy składać w pokoju nr 8           - sekretariat Urzędu Gminy Jordanów Śląski, ul. Wrocławska 55, 55-065 Jordanów Śląski lub za pośrednictwem poczty.

3)   O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy Jordanów Śląski lub data stempla pocztowego.

4)   Wszystkie dokumenty przedstawione w formie kserokopii powinny zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu spółki.

5.         Zasady przyznawania dotacji.

1)   O przyznanie dotacji mogą wystąpić spółki wodne działające na terenie Gminy Jordanów Śląski  - podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, zrzeszające osoby fizyczne lub prawne i mające na celu zaspokojenie wskazanych ustawą Prawo Wodne potrzeb w dziedzinie gospodarowania wodami, które złożą wniosek o przyznanie dotacji. Wniosek winien zawierać w szczególności:

a)         pełną nazwę wnioskodawcy,

b)         adres wnioskodawcy,

c)          datę i numer wpisu do katastru wodnego,

d)         numer rachunku bankowego wnioskodawcy,

e)         dane osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy,

f)          wysokość wnioskowanej dotacji,

g)         szczegółowy opis zadania;

h)         termin i miejsce realizacji zadania,

i)    kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz wskazanie źródeł finansowania zadania,

j)          podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy.         

2)  Oferta winna być zgodna z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantująca wykonie zadania      w sposób efektywny, rzetelny, oszczędny i terminowy.

3)  Informację o wynikach naboru Wójt Gminy Jordanów Śląski poda do publicznej wiadomości poprzez jej zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jordanów Śląski oraz w siedzibie Urzędu Gminy Jordanów Śląski, w miejscu przeznaczonym na publikowanie ogłoszeń, w terminie 30 dnia od dnia złożenia wniosku.

4)  Udzielenie dotacji nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Jordanów Śląski       a spółką wodną.

6.         Warunki realizacji zadania.

            1)         Wnioski muszą zawierać zadania, które będą realizowane w 2016 roku.

2)   Zadania wymienione we wniosku powinny być wykonane z najwyższą starannością, zgodnie       z zawartymi umowami oraz obowiązującymi standardami i przepisami prawa.

3)   W trakcie wykonywania zadań zwracać się będzie szczególną uwagę na:

a)         realizowanie zadań zgodnie z zawartą umową,

b)   wykorzystanie przyznanych dotacji zgodnie z przeznaczeniem oraz zapisami umowy stanowiącej podstawę przekazania dotacji,

c)   prawidłowe, rzetelne oraz terminowe wykonanie robót objętych umową oraz przekazanie rozliczeń finansowych i merytorycznych,

d)         oszczędne i celowe wydatkowanie przyznanych środków finansowych.     


Załączniki:

1)       Uchwała Nr XXV/142/2013 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie trybu postępowania w zakresie udzielania  spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Jordanów Śląski dotacji celowej z budżetu Gminy Jordanów Śląski oraz sposobu jej rozliczania.

2)       Wniosek o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminnej Spółce Wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych.

3)       Sprawozdanie z realizacji działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych, na które udzielana jest dotacja.  


 

 


 

 

strona główna  | do góry  |