STRONA GŁÓWNA  > WIADOMOŚCI > Wybrany artykuł

 
UCHWAŁA ANTYSMOGOWA
Od 1 lipca zakaz spalania paliw stałych najniższej jakości

02.08.2018  

 

Informujemy, że od 1 lipca 2018 roku na obszarze województwa dolnośląskiego weszły w życie przepisy Uchwały nr XLI/1407/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego, z wyłączeniem Gminy Wrocław i uzdrowisk, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

 Uchwała skierowana jest do podmiotów, które eksploatują w szczególności kotły, piece i kominki.

 

Zapisy uchwały wprowadzają od dnia 1 lipca 2018r. zakaz spalania w kotłach, piecach oraz kominkach, paliw stałych najniższej jakości, tj.:

1. mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,

2. węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,

3. węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu poniżej 3mm,

4.  biomasy stałej o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%.

 

Wprowadzenie takiego zakazu wynika z faktu, że węgiel brunatny oraz najdrobniejsze frakcje węgla kamiennego, muły węglowe i flotokoncentraty, to paliwa stałe generujące największe emisje zanieczyszczeń, szczególnie w zakresie emisji pyłów oraz benzo(a)pirenu.

Węgiel brunatny jest jakościowo dużo gorszym paliwem niż węgiel kamienny i charakteryzuje się niższą wartością opałową, co związane jest zarówno z jego budową chemiczną, jak też wysokimi zawartościami popiołu oraz wilgotności. Przekłada się to bezpośrednio na konieczność spalenia większej, w stosunku do węgla kamiennego, ilości paliwa (a tym samym uwolnienia większej ilości pyłu do atmosfery), celem uzyskania żądanej ilości ciepła. Substancja mineralna w węglu brunatnym jest bardzo drobna oraz silnie zdyspergowana w objętości paliwa, co dodatkowo przekłada się na większą w stosunku do węgla kamiennego emisję pyłu podczas spalania. Węgiel brunatny zawiera także znacznie więcej od węgla kamiennego części lotnych, które podczas spalania uwalniane są w postaci wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), w tym benzo(a)pirenu.

Spalanie mułów węglowych, flotokoncentratów węglowych oraz najdrobniejszych frakcji węgla kamiennego jest bezpośrednią przyczyną wysokich stężeń pyłu w powietrzu, szczególnie na obszarze Polski południowej. Szacuje się, że podczas spalania mułów węglowych i flotokoncentratów, ilość uwalnianego do atmosfery pyłu jest 10-50-krotnie większa, niż podczas spalania węgla kawałkowego. W większości przypadków (szczególnie dotyczy to mułów węglowych), są to paliwa o bardzo niskiej jakości, tj. niskiej kaloryczności oraz wysokiej zawartości popiołu i wilgoci, co przekłada się na konieczność spalenia dużej ilości takiego paliwa (a tym samym uwolnienia większej ilości pyłu do atmosfery), celem uzyskania żądanej ilości ciepła. Biorąc powyższe pod uwagę, zakaz stosowania mułów, flotokoncentratów oraz najdrobniejszej frakcji węgla kamiennego w ogrzewnictwie indywidualnym jest niezbędny.

Uchwała przewiduje również zakaz stosowania:

  • od 1 lipca 2024 roku źródeł ciepła na paliwa stałe oddanych do eksploatacji przed 1 lipca 2018r.,  których emisja nie odpowiada żadnej z klas emisyjności według polskiej normy PN-EN 303-5:2012;

  • od 1 lipca 2028 roku źródeł ciepła na paliwa stałe oddanych do eksploatacji przed 1 lipca 2018r, których emisyjność dla pyłu odpowiada 3 i 4 klasie według polskiej normy PN-EN 303-5:2012.

 

Więcej informacji pod linkiem:

https://irt.wroc.pl/strona-214-co_warto_wiedziec_o_uchwale_antysmogowej.html 

Z treścią dokumentu można zapoznać się: Uchwała Sejmiku Województwa Dolnośląskiego  

 

 

 


 

 

strona główna  | do góry  |