Uwaga Mieszkańcy – Bezpłatna zbiórka azbestu w roku 2021!
09.06.2021

W związku z planowanym ponownym wystąpieniem przez Urząd Gminy Jordanów Śląski do Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w sprawie dotacji na demontaż, odbiór, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Jordanów Śląski informujemy, 

że od 09.06.2021 r. do 22.06.2021 r. w Urzędzie Gminy w Jordanów Śląski, przyjmowane będę wnioski dotyczące zgłoszenia demontażu, odbioru i utylizacji odpadów azbestowych z nieruchomości położonych na terenie gminy Jordanów Śląski.

Ważne!

  1. O bezpłatny demontaż, odbiór i utylizację ubiegać się mogą mieszkańcy, będący właścicielami, użytkownikami wieczystymi lub zarządcami wszystkich nieruchomości z terenu gminy Jordanów Śląski którzy zostali ujęci w gminnej inwentaryzacji azbestowej.

  2. Dotacja nie obejmuje kosztów zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego.

  3. Demontaż płyt azbestowych musi być wykonany przez osobę przeszkoloną w zakresie przepisów technicznych i sanitarnych wynikających z rozporządzenia ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.).

  4. W zależności od charakteru planowanych prac przedłożyć zgłoszenie lub uzyskać pozwolenie na budowę od Starosty Wrocławskiego, jako organu administracji architektoniczno-budowlanej.

Wniosek należy wypełnić w całości wraz z niezbędnymi załącznikami oraz dokładnie określić rodzaj wyrobu (np. płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa), ilość w m2 lub Mg .

Wniosek wraz z załącznikami można pobrać w Urzędzie Gminy w Jordanów Śląski oraz na stronie internetowej www.jordanowslaski.pl  (w zakładce „Dla mieszkańców druki do pobrania”).

Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 71 391-15-82.

 


PLIKI DO POBRANIA:

  1. Wniosek o udział w programie likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Jordanów Śląski
  2. FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZEZ WNIOSKODAWCĘ
  3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
  4. Oświadczenie o nie podleganiu Pomocy Publicznej

 

powrót