Komputery dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR
25.10.2021

Centrum Projektów Polska Cyfrowa rozpoczęło nabór wniosków o  granty na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z  rodzin byłych pracowników PGR. Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z  dziećmi w  zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Wniosek składany będzie przez Gminę Jordanów Śląski na podstawie oświadczeń rodziców/opiekunów prawnych, bądź uczniów pełnoletnich.

Dofinansowanie będzie można otrzymać  na:

 • sprzęt komputerowy z  urządzeniami peryferyjnymi i  akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w  tym niezbędne akcesoria i  oprogramowanie dla osób z  niepełnosprawnościami;
 • ubezpieczenie zakupionego sprzętu  komputerowego;
 • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w  ramach projektu, w  przypadku gdy opiekun prawny w  oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do  Internetu.

Ostatecznymi beneficjentami projektu są:

 • uczniowie szkół podstawowych;
 • uczniowie szkół średnich,

którzy łącznie spełnią następujące warunki udziału w  programie, tj.:

 • dziecko / pełnoletni uczeń szkoły średniej zamieszkuje miejscowość lub gminę, w  której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
 • dziecko / pełnoletni uczeń szkoły średniej jest członkiem rodziny osoby (krewnym w  linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie / opiekun prawny), która pracowała niegdyś w  zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i  zamieszkiwała w  miejscowości objętej PPGR,
 • dziecko / pełnoletni uczeń szkoły średniej nie otrzymał na własność lub w  drodze użyczenia, w  ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w  roku 2020 i  2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze  środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Warunkiem zakwalifikowania do udziału w  projekcie jest m.in. złożenie przez rodzica / opiekuna prawnego dziecka lub ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność, oświadczenia wraz z  wymaganymi załącznikami, które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku w  ramach projektu „Granty PPGR” przez Gminę.

Wykaz niezbędnych dokumentów:

 1. oświadczenie dla rodzica / opiekuna prawnego dziecka lub oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął  pełnoletniość,
 2. informacja o  wyborze  sprzętu,
 3. zgoda na przetwarzanie danych osobowych wraz z  klauzulą  RODO,
 4. kopia dokumentu potwierdzającego fakt zatrudnienia w  danym PPGR (np. świadectwo  pracy) – jeśli wnioskodawca posiada taki dokument.

Dokumenty należy złożyć w  sekretariacie Urzędu Gminy Jordanów Śląski, ul. Wrocławska 55, 55-065 Jordanów Śląski, w  dni robocze w  godzinach urzędowania w  nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.10.2021 r. do godz.  14:30.

Zgodnie z  postanowieniami programu dziecko, które otrzymało na  własność lub w  drodze użyczenia, w  ostatnim roku oraz  roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj.  w  roku 2020 i  2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze  środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy nie  może aplikować w  obecnym naborze.

UWAGA! SPEŁNIENIE WARUNKÓW PROGRAMU I  TERMINOWE ZŁOŻENIE PRAWIDŁOWO WYPEŁNIONYCH DOKUMENTÓW NIE JEST RÓWNOZNACZNE Z  OTRZYMANIEM  WSPARCIA.

W  przypadku, gdy  z  przyczyn niezależnych od Gminy Jordanów Śląski kwota przyznana na  finansowanie zakupu sprzętu komputerowego nie  wystarczy do  objęcia wsparciem wszystkich wnioskujących, kryterium na  podstawie którego  dokonamy wyboru będzie kolejność zgłoszeń wniosków do  sekretariatu Urzędu Gminy Jordanów Śląski.

Wymagane dokumenty:

 

powrót