XXXI Sesja Rady Gminy Jordanów Śląski
23.12.2021

XXXI Sesja Rady Gminy Jordanów Śląski - 29 grudnia 2021 r. (środa) o godz. 12:00 w świetlicy wiejskiej w Jordanowie Śląskim przy ul. Wrocławskiej 55 (parter)

 

PROGRAM POSIEDZENIA:

 1. Otwarcie obrad.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad (kworum).

 3. Przedstawienie porządku obrad.
  3.1 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.

 4. Przyjęcie protokołu nr XXIX/2021 z sesji rady gminy z dnia 23 listopada 2021 r

 5. Informacje przewodniczącego rady gminy o działaniach rady podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

 6. Sprawozdanie wójta z działalności między sesjami.

 7. Rozpatrzenie projektu uchwały nr XXXI/169/2021 wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jordanów Śląski na 2021 r.

 8. Rozpatrzenie projektu uchwały nr XXXI/170/2021 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Jordanów Śląski.

 9. Rozpatrzenie projektu uchwały nr XXXI/171/2021 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jordanów Śląski na rok 2022.
  9.1 Przedstawienie opinii i wniosków komisji i radnych.
  9.2 Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej.
  9.3 Przedstawienie stanowiska wójta do wniosków zawartych w opiniach komisji i radnych.
  9.4 Przedstawienie ewentualnych poprawek wójta do projektu uchwały.
  9.5 Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej.
  9.6 Głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek wójta.
  9.7 Głosowanie wniosków komisji i radnych nieuwzględnionych przez wójta w autopoprawce.
  9.8 Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

 10. Rozpatrzenie projektu uchwały nr XXXI/172/2021 w sprawie ustalenia wysokości diet radnych oraz określenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.

 11. Interpelacje i zapytania radnych.

 12. Pytania i wnioski przewodniczących rad sołeckich.

 13. Sprawy różne, wolne wnioski i informacje.

 14. Zamknięcie obrad.

powrót