Uszczelnianie systemu gospodarki odpadami
12.05.2022

W RAMACH USZCZELNIANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI PROWADZONA BĘDZIE WERYFIKACJA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

W związku ze stale rosnącą ilością odpadów komunalnych na terenie Gminy Jordanów Śląski i uszczelnianiem systemu gospodarki odpadami, w najbliższym czasie każda złożona deklaracja zostanie szczegółowo zweryfikowana.

Weryfikacja prowadzona będzie w oparciu o dane pochodzące z kilku źródeł:

  • dokumenty meldunkowe,
  • dokumenty uprawniające do pobierania świadczenia 500+,
  • dokumenty przyjęcia dzieci do szkół i przedszkoli,
  • dokumenty o dostarczanie wody i odbiór ścieków,
  • dokumenty pomocy społecznej, wywiad środowiskowy, inne.

Zatem proszę zweryfikować czy informacja o ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość podana w deklaracji jest zgodna ze stanem faktycznym.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w odniesieniu do liczby osób zamieszkujących proszę o niezwłocznie złożenie nowej deklaracji w Urzędzie Gminy Jordanów Śląski, ul. Wrocławska 55, 55-065 Jordanów Śląski. Deklaracje można również wysłać pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej e-PUAP (wymaga posiadania podpisu elektronicznego).

Wzór deklaracji można znaleźć na stronie internetowej w zakładce „dla mieszkańców”- „odpady komunalne”- DEKLARACJA o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub załączeniu.

https://www.jordanowslaski.pl/deklaracja-o-wysokosci-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi/103

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. W przypadku kontroli i stwierdzeniu nieprawidłowości zostanie naliczona opłata do 5 lat wstecz wraz z odsetkami.

Niewypełnienie tego obowiązku będzie prowadziło do wszczęcia postępowania i wydania decyzji administracyjnej naliczającej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Niezłożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub podanie w niej niewłaściwych danych dotyczących ilości osób zamieszkałych nieruchomość podlega karze zgodnie z kodeksem karnym skarbowym.

Dziękujemy uczciwym Mieszkańcom oraz właścicielom firm w naszej gminy którzy wywiązują się z obowiązku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

powrót