OFERTA Nr 3

 

Położenie

Nazwa miejsca: Piotrówek
Miasto / gmina: Gmina Jordanów Śląski
Powiat: Wrocław
Województwo: Dolnośląskie
Maksymalna dostępna powierzchnia w jednym kawałku: 0,23 ha
Kształt działki: Regularny (prostokąt)
Tereny dla poddostawców: Nie wyznaczono

Informacje dot. nieruchomości

Właściciel / właściciele: Osoba fizyczna
Rodzaj własności: Własność prywatna
Ograniczenia własności: Nie występuje
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: XIX-wieczny zabytkowy pałac, wpisany do rejestru zabytków, wraz z terenem pod rozwój turystyki, proponowane wykorzystanie: pod usługi turystyczne oraz rekreacyjne (w posiadaniu gminy znajduje się dokumentacja projektowanych pól golfowych).

Charakterystyka gruntów

Klasyfikacja gruntów: PS IV
Różnica poziomów terenu: Nie występuje
Obecne / dotychczasowe użytkowanie: Niezagospodarowany pałac
Zanieczyszczenie gleby i wód powierzchniowych: Nie występuje
Materiały odpadowe na terenie: Nie występują
Poziom wód podziemnych: Nie określono
Ryzyko wystąpienia powodzi i wstrząsów podziemnych: Nie występowała powódź, wstrząsów podziemnych nie badano
Ryzyko wystąpienia znalezisk archeologicznych: Stanowisko archeologiczne
Przeszkody podziemne na terenie (np. gazociągi, kable energetyczne, etc.): Zinwentaryzowana sieć kanalizacji burzowej
Przeszkody naziemne i powietrzne na terenie (linie energetyczne, drogi, etc.): Nie występują
Ograniczenie ekologiczne: Nie występuje
Drzewa / Zadrzewienia na terenie: Nie występują
Budynki / budowle na terenie: Budynek pałacu

Budynki / ograniczenia budowlane

Procent zabudowy wg Planu Zagospodarowania Przestrzennego: 0
Ograniczenia wysokości budynków: Nie występuje
Strefa buforowa: Nie występuje
Zabudowania mieszkalne w pobliżu: Zagrodowe budownictwo mieszkaniowe
Inne zakłady w pobliżu lokalizacji: Nie występuje

Połączenia transportowe - odległości

Droga dojazdowa do działki (rodzaj drogi): Asfaltowa (kostka brukowa)
Autostrada / droga krajowa: Droga powiatowa /100 m/
Kolej: Brak
Bocznica kolejowa: Brak
Najbliższe lotnisko międzynarodowe: Wrocław
Najbliższy port morski (handlowy): Wybrzeże Bałtyku /600 km/
Najbliższy port rzeczny (handlowy): Wrocław /35 km/

Cena gruntu: 15-20 PLN/m2

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność: Linia NN (stacja transformatorowa)
Energia Cieplna: Brak
Gaz: Brak
Woda: W pobliżu (20 m); 110 mm; 4 Mpa; 10 m3/h
Kanalizacja: Projektowana kanalizacja sanitarna
Śmieci: Nie występuje
Telekomunikacja: Dostępna
Odprowadzenie wód deszczowych: Brak

Osoba do kontaktu: Zbigniew Fabisch