AKTUALNOŚCI

 

A A A

Nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych w 2020 roku na inwestycje z zakresu ochrony środowiska


03.11.2020  

   

WÓJT GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych w 2020 roku na inwestycje z zakresu ochrony środowiska.

Dotacja ma na celu poprawę stanu środowiska z uwzględnieniem zmniejszenia emisji gazów i pyłów do atmosfery, racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska oraz propagowanie wśród mieszkańców Gminy Jordanów Śląski stosowania odnawialnych źródeł energii. Zasady udzielenia dotacji celowych z budżetu Gminy Jordanów Śląski określa Uchwała Nr XX/116/2020 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 14 października 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2020 r., poz. 5638).
Dotacje są przeznaczone na inwestycje z zakresu ochrony środowiska obejmujące zakup i montaż nowego źródła ciepła w celu ogrzewania budynku lub ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej tj. kotłów gazowych, kotłów na  lekki olej opałowy, kotłów 5 klasy (wg PN-EN 303-5:2012), pieców zasilanych prądem elektrycznym, instalacji elektrycznych do ogrzewania budynku oraz pomp ciepła. Wnioski o udzielenie dotacji należy składać do Wójta Gminy Jordanów Śląski – Urzędu Gminy Jordanów Śląski od dnia 12 listopada 2020 roku:

Urząd Gminy Jordanów Śląski 
ul. Wrocławska 55
55-065 Jordanów Śląski.

  • Wnioski należy składać wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Jordanów Śląski Nr XX/116/2020 z dnia 14 października 2020 r. 

  • Wnioski o dotację w danym roku budżetowym rozpatrywane będą według kolejności ich zgłoszenia, do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie Gminy Jordanów Śląski. Stosownie do dyspozycji § 2 ust. 4 rzeczonej uchwały „Prawo pierwszeństwa otrzymania dotacji posiadają osoby fizyczne, które złożyły wniosek i spełniły wszystkie kryteria w ramach Programu Priorytetowego „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego” realizowanym w 2018 r. przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Dotacja dotyczy urządzeń zakupionych po dniu 01.01.2017 r., przy czym za datę poniesienia kosztu uznaje się datę wystawienia faktury, rachunku lub równoważnego dokumentu księgowego”.

  • Udzielenie przez Gminę Jordanów Śląski dotacji nastąpi na podstawie umowy zawartej  z wnioskodawcą. 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dotacji można uzyskać pod numerem telefonu:
Grzegorz Gaweł:  71 39 11 584.

 


Pliki do pobrania:


 

 

 

 | STRONA GŁÓWNA  |  do góry  |