Zdrowie

 

Ośrodki zdrowia


Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
PRZYCHODNIA RODZINNA
"KAJDEROWICZ i BILIŃSKI"

Siedziba:
55-065 Jordanów Śląski
ul. Pocztowa 4
tel.(071) 31 61 660
e-mail: nzozsobotka@onet.pl  
internet: www.nzoz-sobotka.pl 

NZOZ przyjmuje osoby ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia.
Czas pracy ośrodka:
- od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 18:00

 

Świetlice środowiskowe


Na terenie Gminy Jordanów Śląski funkcjonują świetlice środowiskowe. Ich działalność finansowana jest z budżetu gminy, w ramach gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, uchwalanego co roku przez Radę Gminy Jordanów Śląski. Prace świetlic w zakresie merytorycznym i finansowym nadzoruje Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki Uzależnień – Pani Król Wiesława.

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


Działa na postawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2015 r., poz.1515 z późniejszymi zmianami). 

Z ramienia Wójta Gminy Jordanów Śląski pracę komisji koordynuje Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Wiesława Król.