Zaproszenie do konsultacji dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2022-2030
14.07.2022

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 z późn. zm.), uchwała nr XXXIV/194/2022 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 15 czerwca 2022 r.w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Jordanów Śląski w przedmiocie projektu „Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2022-2030”.oraz uchwałą nr XXV/141/2021 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2021 – 2030 zapraszam sąsiednie gminy i ich związki, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych, mieszkańców Gminy Jordanów Śląski oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu do zapoznania się z projektem Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2022-2030.

Ewentualne opinie, uwagi, propozycje zmian zapisów wraz z uzasadnieniem można zgłaszać na załączonym Formularzu w terminie od 15 lipca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.

Formularz zgłoszenia opinii/ uwagi/ propozycji należy:

  1. przesłać na adres: Urząd Gminy Jordanów Śląski ul. Wrocławska 55, 55-065 Jordanów Śląski (o terminowości decyduje data wpływu Formularza do Urzędu),
  2. lub złożyć osobiście w tut. Urzędzie,
  3. albo przesłać zeskanowany dokument za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ug@jordanowslaski.pl  - wpisując w tytule e-maila: „Uwagi do Strategii”.

PLIKI DO POBRANIA:


 

powrót