O gminie

 

Gmina Jordanów Śląski jest gminą wiejską położoną w województwie dolnośląskim, w południowej części powiatu wrocławskiego. W skład Gminy wchodzi 15 miejscowości, każda z nich jest sołectwem: Biskupice, Dankowice, Glinica, Janówek, Jezierzyce Wielkie, Karolin, Mleczna, Piotrówek, Popowice, Pożarzyce I, Pożarzyce II, Tomice, Wilczkowice, Winna Góra, Jordanów Śląski. Całkowita powierzchnia Gminy zajmuje 56,6km2, z czego powierzchnia użytków rolnych stanowi 86,4%, zaś powierzchnia leśna 3,3%. W Gminie Jordanów Śląski, na koniec 2020 roku, zarejestrowanych było 3  197 mieszkańców (2% całkowitej liczby mieszkańców powiatu wrocławskiego), co w przeliczeniu na jej powierzchnię stanowiło 56 os./km2.

Gmina Jordanów Śląski leży na trasie komunikacyjnej drogi krajowej nr 8 z Wrocławia do Kudowy Zdrój. Droga posiada na obszarze Gminy orientację północ-południe i stanowi jej główny trakt komunikacyjny zapewniający wygodne połączenie z Ząbkowicami Śląskimi oraz Kłodzkiem. Długość tej trasy na terenie Gminy wynosi ok. 8 km. Droga ta jest ważnym szlakiem tranzytowym, łączącym południową część Polski z przejściem granicznym w Kudowie Zdroju, a dalej z Pragą; wykorzystywana jest zarówno przez przewoźników towarowych, jak i przez turystów kierujących się w stronę Kotliny Kłodzkiej i okolic. Ponadto 16 km od Jordanowa Śląskiego znajduje się węzeł Magnice prowadzący na drogę ekspresową S8 oraz w odległości ok. 23 km węzeł Bielany Wrocławskie prowadzący na autostradę A4 (Berlin – Wrocław – Kraków – Kijów).

Gmina Jordanów Śląski należy do II Strefy Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (WrOF), czyli wewnętrznej strefy silnego rozwoju. Łączna powierzchnia strefy stanowi 40% powierzchni WrOF i zamieszkuje ją około 300 tys. osób, tj. 24,5% mieszkańców WrOF.

Ryc. 1. Granice miejskich obszarów funkcjonalnych w województwie dolnośląskim.

Źródło: Plan zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego

Według danych opublikowanych w BDL GUS na terenie Gminy Jordanów Śląski, na koniec 2020 r., w bazie REGON zarejestrowanych było 269 podmiotów gospodarczych. Liczba ta stanowiła 1,1% wszystkich podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON na terenie powiatu wrocławskiego

W latach 2016-2018 liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie Gminy kształtowała się na podobnym poziomie. W roku 2019 i 2020 można było jednak zaobserwować znaczny wzrost ich liczby. Liczba podmiotów w latach 2016-2020 wciąż rośnie, a największy przyrost naturalny wystąpił w roku 2019 i 2020 , pomimo pandemi COVID-19.

Wśród podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Jordanów Śląski, największa część podmiotów działa w sektorach budownictwa (57 podmiotów) oraz w handlu hurtowego i detalicznego (56). Działami o najmniejszej liczbie podmiotów gospodarczych są górnictwo i wydobywanie (1) oraz dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją (1).

Na terenie Gminy Jordanów Śląski, w latach 2016-2020, stopa bezrobocia kształtowała się na stosunkowo niskim poziomie. W latach 2016-2019 zauważalny był trend malejący w zakresie liczby bezrobotnych zarejestrowanych (z poziomu 3,4% w roku 2016, do poziomu 1,1% w roku 2019). Jednak w roku 2020 nastąpiło odwrócenie spadkowego trendu w tym zakresie i liczba osób pozostających bez stałego miejsca zatrudnienia wzrasta do poziomu 1,7% w roku 2020. Jednocześnie podobną tendencję w zakresie kształtowania się poziomu bezrobocia można było zauważyć w całym powiecie wrocławskim oraz województwie dolnośląskim. Wśród głównych powodów wzrostu stopy bezrobocia można wskazać epidemie SARS-COVID-19 i związane z nią ograniczenia m.in. zamrożenie gospodarki.

Na terenie Gminy Jordanów Śląski na północ od miejscowości Jordanów Śląski, w zlewni rzeki Ślęza znajduje się oczyszczalnia ścieków o przepustowości 275 m3 z możliwością rozbudowy do 550 m3 na dobę. Całkowita długość czynnej sieci kanalizacyjnej w Gminie wyniosła w 2019 roku 22,6 km. Jednocześnie Gmina planuje rozbudowę systemu kanalizacji sanitarnej o długość 1,2 km wraz z pompownią ścieków na osiedlu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Jordanowie Śląskim. Mieszkańcy nieposiadający dostępu do kanalizacji korzystają z przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych. Gmina prowadzi ewidencję oraz kontrolę zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Gmina Jordanów Śląski zaopatrywana jest w wodę pochodzącą z ujęć głębinowych przy stacji uzdatniania wody w Jordanowie Śląskim. Ujęcie to o wydajności 1050m3/dobę zasila wszystkie wsie na terenie Gminy. Długość sieci wodociągowej na terenie Gminy w roku 2019 wynosiła 50,8 km, a liczba przyłączy to 780 (3 115 osób korzystających).