Strategia rozwoju Gminy

 

WSTĘP

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI to najważniejszy dokument programowy, w oparciu o który samorząd realizuje obowiązek prowadzenia polityki rozwoju lokalnego. W obliczu nowej perspektywy budżetowania środków unijnych, która generuje zmiany w możliwościach finansowania działań rozwojowych, oddajemy w Państwa ręce dokument nowej strategii rozwoju, której głównym celem jest stworzenie realnych podstaw planu rozwoju gminy Jordanów Śląski w okresie 2014–2020.

Aktualna Strategia Rozwoju Gminy Jordanów Śląski została opracowana w oparciu o perspektywę wizji regionu w 2020 r., podkreślając jego specyfikę i wskazując na indywidualne rozwiązania, odpowiednie do jego charakterystyki, wyzwań i potrzeb. Przedłożona strategia będzie zatem dokumentem pomocnym przy realizowaniu wyznaczonych perspektywicznych kierunków rozwoju regionu, przy dążeniu do osiągnięcia najważniejszych celów i kierunków działania przyjętych do realizacji w granicach gminy Jordanów Śląski w wyznaczonym okresie siedmiu lat, a także przy skutecznym i efektywnym zarządzaniu gminą z perspektywy wielopoziomowego jej rozwoju. Niemniej jednak jest to dokument programowy, który określa cele rozwoju i stwarza ramy dla przyszłych projektów, ale nie wskazuje precyzyjnie, co i z jakich środków zostanie zrealizowane. Takie podejście zgodne jest z zasadami przygotowywania dokumentów strategicznych, w których wskazuje się wyłącznie kluczowe obszary interwencji i budowania przewag. Natomiast w celu wskazania szczegółowych zadań do realizacji ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie oraz źródeł finansowania należy stworzyć właściwe dokumenty wykonawcze.

Prezentowany dokument pomyślnie przeszedł proces konsultacji społecznych, które odbyły się na terenie gminy Jordanów Śląski. W zorganizowanym w tym celu spotkaniu, a także badaniach internetowych, uczestniczyli mieszkańcy gminy Jordanów Śląski, samorządowcy, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Doświadczenia i wnioski zdobyte podczas konsultacji miały na celu otwarcie dyskusji na temat kierunków rozwoju gminy Jordanów Śląski, wytyczenie wizji, celów a także zaproponowanie konkretnych rozwiązań, które następnie po ich weryfikacji i analizie zostały uwzględnione w niniejszym dokumencie. Proces tworzenia zapisów strategicznych wsparty był również rzetelnymi analizami oraz wnioskami i sugestiami napływającymi od partnerów społecznych, przedstawicieli władz gminy, a także ekspertów poszczególnych dziedzin społeczno-gospodarczych.

Dzięki zaangażowaniu w proces budowy Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski społeczności lokalnej i funkcjonujących w jej granicach podmiotów, dokument ten wyraża interes publiczny postrzegany przede wszystkim z poziomu lokalnego, a sprawy regionalne rozważa w głównej mierze względem nich w zakresie stosunku nadrzędnego.

Z tego też względu prezentowany dokument koresponduje ze strategicznymi dokumentami ogólnymi i sektorowymi wyższego rzędu.

 

PLIK DO POBRANIA:


Strategia Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 - 2020

OPRACOWANIE: Urząd Gminy Jordanów Śląski
WSPÓŁPRACA: Grupa Ergo Sp. z o.o., ul. Strzegomska 3B/3C l. 91, 53-611 Wrocław