Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Kiedy należy złożyć deklarację:

 1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Jordanów Śląski deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
 2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Jordanów Śląski nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc,  w którym nastąpiła zmiana. 

 

STAWKI OPŁAT

1. Od dnia 1 stycznia 2023 r. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 34,00 zł miesięcznie od mieszkańca, natomiast w przypadku nie wypełniania obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny 120,00 zł. Zwolnienie z części opłaty dla właścicieli nieruchomości posiadających przydomowy kompostownik wynosi 3,00 zł od mieszkańca.

2. Od dnia 1 stycznia 2023 r. w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, selektywny odbiór pojemnika i worków o określonej pojemności od właściciela nieruchomości, stanowi iloczyn zadeklarowanej liczb pojemników lub worków o określonej pojemności oraz stawki:

I. odbiór pojemników:

 • 0,12 m3 (120 litrów) - 26,00 zł
 • 0,24 m3 (240 litrów) - 52,00 zł
 • 0,66 m³ (660 litrów) – 143,00 zł
 • 1,1 m3 (1100 litrów) - 238,00 zł

II. odbiór worków:

 • 80 litrów - 17,00 zł
 • 120 litrów - 26,00 zł

3. Za odbiór pojemnika i worków o określonej pojemności od właściciela nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, nie wypełniają obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny a wytwarzają odpady:

I. odbiór pojemników:

 • 0,12 m3 (120 litrów) - 104,00 zł

 • 0,24 m3 (240 litrów) - 208,00 zł

 • 0,66 m³ (660 litrów) – 572,00 zł

 • 1,1 m3 (1100 litrów) - 952,00 zł

II. odbiór worków:

 • 80 litrów - 68,00 zł
 • 120 litrów - 104,00 zł

TERMINY PŁATNOŚCI

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi płatna jest w terminach:

  1. do 15 marca za styczeń i luty z dołu;
  2. do 15 maja za marzec i kwiecień z dołu;
  3. do 15 lipca za maj i czerwiec z dołu;
  4. do 15 września za lipiec i sierpień z dołu;
  5. do 15 listopada za wrzesień i październik z dołu;
  6. do 15 stycznia za listopad i grudzień z dołu.

FORMY PŁATNOŚCI

Przelewem na indywidualne konto bankowe właściciela nieruchomości.

 

Informacja o podstawowych zasadach rozliczania wpłat w związku ze zmianą art. 62 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa

Urząd Gminy Jordanów Śląski informuje, że zmianie uległy przepisy art. 62 § 1 Ordynacji podatkowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Zmieniony przepis art. 62 § 1 Ordynacji podatkowej obowiązuje bez względu na to czy podatnik uiszcza bieżące zobowiązanie powstałe w 2020 r. czy wcześniejsze zaległości podatkowe. Od 1 stycznia 2020 r. nie występuje już dowolność w regulowaniu przez podatników zaległości podatkowych. Wpłata jest zaliczana na poczet najstarszej zaległości we wskazanym przez podatnika podatku, nawet wówczas, gdy wskaże konkretną zaległość do pokrycia, a nie będzie to zaległość o najwcześniejszym terminie płatności. Z powyższą informacją i nowymi zasadami rozliczania wpłat podatków powinni zapoznać się podatnicy, którzy posiadają nieruchomości we współwłasności oraz którzy mają zaległości we wpłatach podatków. Zmiany te dotyczą również wpłat należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dokonana wpłata będzie zaksięgowana na najwcześniejszą nieuregulowaną ratę.

Uprzejmie przypominamy aby wpłat dokonywać terminowo na indywidualne numery rachunków bankowych.

 


PLIKI DO POBRANIA: