Druki do pobrania

 


PODATKI W 2022 r.


 

 1. DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
  DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
 2. DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
  DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
 3. WNIOSEK
 4. o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Jordanów Śląski.
 5. ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA
 6. Zgoda właściciela/współwłaściciela nieruchomości na usunięcie drzewa/krzewu
 7. ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB), PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
 8. Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw
  Formularz A – budynki i lokale mieszkalne 
 9. Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw 
  Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne
 10. WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA
 11. Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
 12. WNIOSEK O WYDANIE WYPISU I WYRYSU* Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
 13. WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O BRAKU PLANU MIEJSCOWEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
 14. WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRZEZNACZENIU DZIAŁKI
 15. WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O REWITALIZACJI
 16. Wniosek o udzielenie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami 
 17. Wniosek  o wydanie zezwolenia w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalania zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Jordanów Śląski

 

Bezpłatna zbiórka azbestu w roku 2023


 1. Wniosek o udział w programie likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Jordanów Śląski
 2. Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę
 3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 4. Oświadczenia właścicieli