RODO – klauzula informacyjna

 

Szanowni Państwo.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO") w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na Administratorze, Wójt Gminy Jordanów Śląski informuje, że:

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

1.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH (ADO)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Jordanów Śląski jest Wójt Gminy Jordanów Śląski ul. Wrocławska 55, 55-065 Jordanów Śląski, nr tel. 71 39 11 580, adres e-mail: ug@jordanowslaski.pl

2.

INSPEKTOR OCHRONY

DANYCH (IOD)

 

Inspektorem  Ochrony  Danych  jest  Pan  Wojciech  Huczyński. 
W przypadku pytań lub wątpliwości, czy dane w Urzędzie Gminy są przetwarzane prawidłowo, można zwrócić się do wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych poprzez adres e-mail: wojciech@huczynski.pl

3.

CELE PRZETWARZANIA

DANYCH OSOBOWYCH
 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań Gminy w interesie publicznym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, umów zawartych z kontrahentami oraz w niektórych sytuacjach Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celu określonym w jej treści.

4.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 

W związku z przetwarzaniem danych odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

-    organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

-    inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Jordanów Śląski przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Wójt Gminy Jordanów Śląski.

5.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Polski.

6.

OKRES PRZECHOWYWANIA

DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z kategorią archiwalną, o której mowa
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia
18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

7.

UPRAWNIENIA

 

W przypadku Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

-    prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii,

-    prawo do sprostowania (poprawiania) danych,

-    prawo do usunięcia danych (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – art. 6 ust. 1 lit. a),

-    prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

-    prawo do przenoszenia danych,

-    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

-    prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych - przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem,

-    prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) – w przypadku, gdy uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem. Przetwarzanie Państwa danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

8.

INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Państwo danych osobowych jest:

-     wymogiem ustawowym – w przypadkach wynikających z określonych regulacji prawnych stanowiących podstawę prawną przetwarzania danych,

-     warunkiem zawarcia umowy – w przypadkach tego wymagających, dobrowolne - w przypadkach, w których wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych.