Sołectwa

 

Zadania sołectw

Do zadań sołectwa należy współdziałanie z organami gminy w wykonaniu zadań własnych i zleconych gminy, zapewnienie udziału mieszkańców w zaspokajaniu ich zbiorowych potrzeb, a w szczególności:

 1. inicjowanie przedsięwzięć lokalnych mających na celu poprawę warunków życia społeczności sołeckiej;

 2. współdziałanie z miejscowymi organizacjami społecznymi w sprawach kształtowania właściwych postaw mieszkańców, a w szczególności: gotowości niesienia pomocy sąsiedzkiej, kultury współżycia mieszkańców, wzajemnego szacunku, kultywowania gospodarności, dyscypliny społecznej, poszanowania mienia;

 3. działania oświatowo-wychowawcze na rzecz umacniania rodziny, kultury życia rodzinnego oraz wychowania w rodzinie;

 4. organizowanie różnych form opieki społecznej oraz pomocy sąsiedzkiej dla niepełnosprawnych mieszkańców pozbawionych pomocy z zewnątrz;

 5. zapewnienie opieki oraz organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży;

 6. podejmowanie działań mających na celu umacnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego;

 7. organizowanie i współdziałanie z właściwymi organami dla poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony przeciwpożarowej oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego;

 8. zarządzanie mieniem komunalnym (w zakresie zwykłego zarządu) w ramach ustaleń i planów oraz budżetu gminy oraz rozporządzanie dochodami w odniesieniu do mienia przekazanego sołectwu do korzystania;

 9. opiniowanie, na wniosek Wójta gminy, projektów uchwał Rady Gminy oraz zajmowanie stanowiska w sprawach:

 1. planu szczegółowego zagospodarowania sołectwa;

 2. uciążliwości środowiskowych;

 3. lokalizacji inwestycji;

 4. remontów, budowy dróg i ulic oraz ich oświetlenia, kanalizacji, zaopatrzenia w energię elektryczną, terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, przeznaczenia pustych lokali użytkowych;

 5. zmian przeznaczenia obiektów oświaty, służby zdrowia, kultury, pomocy społecznej, sportu i rekreacji, znajdujących się na terenie sołectwa;

 6. rozmieszczenia punktów handlowych, gastronomicznych, usługowych i targowisk.

 

Wykaz sołectw

 1. Sołectwo Biskupice
  sołtys: Sylwia Karpa

 2. Sołectwo Dankowice
  sołtys: Andrzej Ligas

 3. Sołectwo Glinica
  sołtys: Jan Kanak

 4. Sołectwo Janówek
  sołtys: Dorota Urzędowska

 5. Sołectwo Jezierzyce Wielkie
  sołtys: Marcin Matras

 6. Sołectwo Jordanów Śląski
  sołtys: Paweł Pacułt

 7. Sołectwo Karolin
  sołtys: Robert Rajchert

 8. Sołectwo Mleczna
  sołtys: Bogusława Pańko

 9. Sołectwo Piotrówek
  sołtys: Wioletta Batóg

 10. Sołectwo Popowice
  sołtys: Ryszard Ciróg

 11. Sołectwo Pożarzyce 1
  Sołtys: Wiesław Czyż

 12. Sołectwo Pożarzyce 2
  Sołtys: Stanisław Morożan

 13. Sołectwo Tomice
  sołtys: Elżbieta Gorzawska-Zieleń

 14. Sołectwo Wilczkowice
  sołtys: Ewa Pisarska

 15. Sołectwo Winna Góra
  sołtys: Zbigniew Wertelecki