Usunięto Azbest z terenu Gminy Jordanów Śląski
04.10.2021

W dniu 22 września 2021 roku na terenie Gminy Jordanów Śląski zakończone zostało zadanie pn.„Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest”. Projekt miał na celu usunięcie z terenu Gminy Jordanów Śląski wyrobów zawierających azbest ( płyt azbestowo-cementowych ), a przez to wyeliminowanie szkodliwego wpływu i niebezpiecznych dla zdrowia skutków działania azbestu.

Przedmiotowym przedsięwzięciem objęto 14 gospodarstw.

W wyniku realizacji osiągnięty został efekt rzeczowy i ekologiczny polegający na demontażu, transporcie i utylizacji materiałów zawierających azbest w ilości 21,820 Mg.

Całkowity koszt zrealizowanego zadania wyniósł 17 650,63 zł.

Zadanie zostało sfinansowane z następujących źródeł:

1.   Środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – 14 724,50 zł .

2.   Środki własne Gminy Jordanów Śląski – 2 926,13zł.

Dofinansowanie uzyskano w wyniku udziału Gminy w konkursie ogłoszonym w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW cz. 2). "Usuwanie wyrobów zawierających azbest".

          Mając na uwadze niebezpieczny i wysoce szkodliwy charakter materiałów budowlanych zawierających azbest przeprowadzona akcja ma bardzo istotne znaczenie dla wzrostu bezpieczeństwa środowiska i zdrowia, dlatego planowana jest jej kontynuacja również w roku 2022. Przy czym będzie to uzależnione od uruchomienia stosownego dofinansowania z WFOŚiGW, o które Gmina niewątpliwie wystąpi.

powrót