Uwaga Mieszkańcy – Bezpłatna zbiórka azbestu w roku 2022 !
09.03.2022

W związku z planowanym ponownym wystąpieniem przez Urząd Gminy Jordanów Śląski do Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w sprawie dotacji na demontaż, odbiór, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Jordanów Śląski informujemy, że od 10.03.2022 r. do 31.03.2022 r. w Urzędzie Gminy w Jordanów Śląski, przyjmowane będę wnioski dotyczące zgłoszenia demontażu, odbioru i utylizacji odpadów azbestowych z nieruchomości położonych na terenie gminy Jordanów Śląski.

Ważne!

  1. O bezpłatny demontaż, odbiór i utylizację ubiegać się mogą mieszkańcy, będący właścicielami, użytkownikami wieczystymi lub zarządcami wszystkich nieruchomości z terenu gminy Jordanów Śląski którzy zostali ujęci w gminnej inwentaryzacji azbestowej.
  2. Dotacja nie obejmuje kosztów zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego.
  3. Demontaż płyt azbestowych musi być wykonany przez osobę przeszkoloną w zakresie przepisów technicznych i sanitarnych wynikających z rozporządzenia ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.).
  4. W zależności od charakteru planowanych prac przedłożyć zgłoszenie lub uzyskać pozwolenie na budowę od Starosty Wrocławskiego, jako organu administracji architektoniczno-budowlanej.

Wniosek należy wypełnić w całości wraz z niezbędnymi załącznikami oraz dokładnie określić rodzaj wyrobu (np. płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa), ilość w m², kg lub Mg .

Wniosek wraz z załącznikami można pobrać w Urzędzie Gminy w Jordanów Śląski oraz na stronie internetowej www.jordanowslaski.pl (w zakładce „Dla mieszkańców druki do pobrania”).

Z uwagi na ograniczoną pulę środków przeznaczonych na program usuwania azbestu, o kolejności realizacji będzie decydować data złożenia wniosku.

Jednocześnie informujemy, że program będzie realizowany po pozytywnym rozpatrzeniu naszego wniosku o dotację z WFOŚiGW w Wrocławiu.

Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 71  391-15-82.

powrót